منو
دفاتر نهاد
ویژه نامه
طلاق عاطفی: آژیر از بین رفتن رابطه همسران است.
یکی از راهکارهای خروج از طلاق عاطفی، احترام گذاشتن و محبت بی قید و شرط زوجین به یکدیگر است. علت افزایش جدایی و طلاق در خانواده های ایرانی چیست؟ عوامل محیطی موثر بر طلاق عاطفی:
آرشیو ویژه نامه ها
اطلاعیه


اخبار, تصاویر اسلایدی, سه شنبه مهدوی
برگزاری جلسه وفاق تشکلها درتاریخ10/10/95توسط دفترنهادرهبری
برگزاری جلسه وفاق تشکلها درتاریخ10/10/95توسط دفترنهادرهبری
برگزاری جلسه وفاق تشکلها درتاریخ10/10/95توسط دفترنهادرهبری درسالن EDCبرگزارشد
این جلسه باحضورمسئول دفترنهادرهبری حاج آقاملاعلی ومعاون دفترنهادحاج آقافراهانی ومیهمان جلسه حاج آقا مقدم مسئول استانی وباحضورتمامی اعضای تشکلهاودبیرهای آنهابرگزارشد.

 

 

 

 

 

 

دراین جلسه ابتدایکی ازدانشجویان ایاتی ازقران راتلاوت نمودو سپس مسئول دفترنهادبه حاضرین خیرمقدم گفت.ایشان درادامه بیان داشت امروزروزجمعه است متعلق به امام عصر(عج)است امیدواریم سربازان خوبی برای ان امام باشیم.وی همچنین اشاره به بحث مهم نهم دی کردوبیان داشت انچه که ازانقلابیون انتطارمی رود،هم ایجادانقلاب است هم استقامت درراه انقلاب به گونه ای که تااخرادامه دهندومهمتراینکه هیچ نوع انحرافی برایشان حاصل نشود. ایشان باتمسک به آیه استقامت درقران بیان داشت کسانیکه مسیرالهی رادرزتدگی فردی واجتماعی خویش برمی گزینندتاآخربایددراین مسیرباشندودراین راه استقامت بخرج دهند.

درنهم دی جمعی که حتی قبلاانقلابی بودندمسیرشان راباانقلاب جداکردن اینجاست که نه خداوندبااین روش راضی است ونه بندگان خدا.اصحاب فتنه دردی ماه 88که درحقیقت انحراف عظیمی درمسیرانقلاب می خواستندایجادبکنند اینجابودکه رهبری ،مردم وامت خداجوی باتمام قامت درمقابل این انحراف ایستادند وی این روزرابه دانشجویان تبریک گفتوان رابیان کردواشاره نموددرهرزمان دیگری که چنین انحرافی هم بخوادشکل بگیردباحضورمردم وامت اسلامی بازهم سرکوب می شوند.

سپس ایشان به معرفی جایگاه نهاددردانشگاه پرداخت وتاریخچه ای ازبرنامه نهادرابیان کردوهمچنین به وظایف نهاداشاره نمود وعمده برنامه نهادراهدایت ،راهبری، حمایت ونظارت تمام بخشهای مختلف دانشگاه  اعم ازاساتید،دانشجویان ،کارکنان ومعاونت بهداشت ودرمان درسطح استان دانست وی همچنین بیان داشت که وظیفه مهم نهادمانندپدری مهربان است که چتر محبت ورحمت خودرابرتمام اعضای خانواده می گستراند.سپس ایشان به جلسه بحث وفاق تشکلهااشاره کرد وبیان داشت که حضورتشکلهادرکنارهم بیان نقطه نظرات ،حتی نقطه نظراتی که ممکن است متفاوت باشد وبعضادرمقابل هم باشدحضورا اگربیان شودمشکلات بسیاری برطرف می شود.وی درادامه ازتشکلهای حاضردرجلسه خواست مشارکت دیگرتشکلهارادربرنامه هایشان داشته باشد.هماهنگی درکارها موفقیت بیشترومخاطبین بیشترو...به همراه دارد.

سپس درادامه مسئول دفترنهادرهبری حاج آقاملاعلی ازتشکلها تک به تک درخواست نمودکه هرکدام خودرامعرفی وبرنامه های خودرابه صورتمختصربیان کنند که تشکلهاهرکدام برنامه های خودرامطرح کردند.وی به بیان برنامه هایی که اخیرادردانشگاه برگزارشدپرداختندبعضی ازبرنامه هارابسیارمفیددانستندوبعضی برنامه هاراخالی ازضعف ندانست که دراین میان تشکلهابه بیان ونقدبرنامه های همدیگرپرداختند.این برنامه که ازساعت 9صبح شروع شده بودتاساعت 4:30بعدازظهرادامه داشت هنگام اذان ظهرمسئول استانی حاج آقا مقدم جملاتی بیان داشتندواشاره کردکه این برنامه به خوبی دردانشگاه علوم پزشکی برگزارمی شود وماهمچنین برنامه ای رادردانشگاه خودمان پیاده کرده ایم وپس ازاقامه نمازظهرهمراه بادانشجویان وبه امامت حاج آقاملاعلی مسئول دفترنهاد برگزارشد واین جلسه تا 4:30بعدازظهرادامه داشت ونتایج بسیارکاربردی ازاین جلسه بدست امد  .درپایان مسئول دفترنهادرهبری جمع بندی لازم رانمود واشاره کرداین جلسات حداقل هرندمدت یک باربرگزارشودمفیدیت دارد ودرپایان برای همگان دعاکردند واین جلسه باکمال صمیمیت به پایان رسید.

 

فایل ضمیمه:             تعداد نمایش خبر:1379                   شماره خبر:١٤٠٩٤
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: